link menu icon
فــرادانــش، فــراتــر از دانــش

آموزش

آموزش

بخش آموزش شرکت بازرسی فرادانش با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب خود، اقدام به برپایی دوره های آموزشی در محل شرکت و یا در محل مشتری می نماید. خدمات مشاوره ای این بخش با صرف بهبود عملکرد شرکت ها و سازمان ها و پیاده کردن سیستم استاندارد جامع ملی و یا بین المللی، دامنه وسیعی از مشتریان را در بر می گیرد. از جمله فعالیتهای مهم این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • برپایی دوره های آموزش بازرسی کالا و بازرسی فنی
  • دوره های آموزشی کیفیت و مدیریت
  • دوره های آموزشی سیستم میترینگ و پروینگ (در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی)

دوره های آموزش فرادانش

1
آشنایی با پانل گیج
2
دوره آشنایی با GD&T
3
دوره 5S
4
دوره آشنایی با MSA
5
دوره کامل SPC
6
کالیبراسیون
7
7 گام طلایی در حل مشکلات
8
دوره بهبود مستمر
9
آموزش اینترنت
10
Condition Monitorig
11
دوره FMEA
12
دوره آشنایی با نرم افزارWORD
13
دوره آشنایی با نرم افزارExcel
14
آموزش آبکاری
15
نقشه خوانی و تلرانسها
16
دوره آشناییQFD
17
دوره TQM
18
آشنایی با استاندارد ISO 9000
19
آشنایی با SQC
20
آشنایی با وسایل اندازه گیری و کالیبراسیون
21
آشنایی با مدیریت ایمنی(ESM)
22
هزینه های کیفیت
23
آشنایی با EFQM
24
آشنایی با سختی کاری و روشهای سختی سنجی
25
آدیت چرخه تولید (آدیت فرآیند)
26
آدیت محصول به روش SQFE
27
آشنایی با لحیم کاری غوطه وری
فــرادانــش، فــراتــر از دانــش